út leafde ûntstien,
fol leafde droegen,
fol leafde ferwachte
en yn leafde litte wy dy wer gean

Heit en Mem
Dyn broers en sus

Over