Regeling LZA/LP

Deze informatie is bedoeld om zorgprofessionals van basiskennis te voorzien en ouders te kunnen voorlichten. Misschien heb je na het lezen nog vragen of wil je over bepaalde onderwerpen meer weten. Neem gerust contact met ons op!

Regeling Late Zwangerschapsbeëindiging (LZA) & Levensbeëindiging Pasgeborenen (LP)

De Regeling is van toepassing op zwangerschapsafbreking bij een zwangerschap van 24 of meer weken (LZA) en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LP). Deze Regeling is bedoeld ter voorkoming of beëindiging van ondraaglijk en/of uitzichtloos lijden. De zorgvuldigheid uit wet- en regelgeving moeten daarbij in acht worden genomen, en artsen moeten hier, in tegenstelling tot andere levenseindebeslissingen, altijd melding van maken bij de beoordelingscommissie die hierover gaat. De beoordelingscommissie adviseert het Openbaar Ministerie of er zorgvuldig is gehandeld.

Begrippen:

Late zwangerschapsafbreking

Een behandeling gericht op het afbreken van een zwangerschap na 24 weken (24+0) wegens geconstateerde ernstige foetale aandoeningen met als uitkomst het overlijden van de ongeborene.
Als bevalling plaatsvindt ná 24 weken en 0 dagen, maar de afbreking is gestart wordt vóór 24 weken dan is dat geen late zwangerschapsafbreking vallend onder de Regeling.

Late zwangerschapsafbreking categorie 1

Een late zwangerschapsafbreking waarbij redelijkerwijs verwacht mag worden dat de ongeborene niet in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Ook wel niet met het leven verenigbaar genoemd, zoals bijvoorbeeld sommige ernstige en inoperabele hartafwijkingen, trisomie 13, trisomie 18, triploïdie en anencefalie.

(Verwachte wijziging per februari 2024: Categorie 1 zal buiten de Regeling LZA vallen)

Late zwangerschapsafbreking categorie 2

Een late zwangerschapsafbreking omdat bij de ongeborene sprake is van één of meer aandoeningen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leidt of leiden of omdat voor de ongeborene naar redelijke verwachting een beperkte kans op overleven bestaat, zoals bijvoorbeeld complexe spina bifida, progressieve hydrocephalus, ernstige vorm van holoprosencefalie.

Levensbeëindiging pasgeborene

Een behandeling gericht op de beëindiging van het leven van een pasgeborene (0-1 jaar) omdat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

 

Zorgvuldigheidseisen

Alleen de behandelend arts krijgt de bevoegdheid via deze Regeling om late zwangerschapsafbreking of actieve levensbeëindiging op zorgvuldige wijze uit te voeren. De arts is verplicht de besluitvoering in samenspraak met ouders te maken.

De Regeling betreft geen verplichting aan artsen om zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging uit te voeren. Deze afweging is aan de arts zelf. De Regeling zorgt ervoor dat er een formele toetsingsprocedure bestaat voor artsen die de zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging uitvoeren.

De Regeling betreft tevens geen verplichting aan ouders om akkoord te gaan met zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging.

Bij LZA cat. 2 en LP dient een onafhankelijke arts te worden geraadpleegd. Deze arts mag niet verbonden zijn aan dezelfde instelling, geen behandelrelatie met de patiënt hebben en heeft expertise heeft in het desbetreffende specialisme.

Melding van LZA of LP

Artsen die late zwangerschapsafbreking of actieve levensbeëindiging uitvoeren bij pasgeborenen moeten hier áltijd melding van doen. Voor informatie over de meldingsprocedure van actieve levensbeëindiging kun je kijken op de site van de beoordelingscommissie LZA-LP.

Voor ouders is het belangrijk om te weten dat zij door de arts om toestemming worden gevraagd om noodzakelijk (medische) persoonsgegevens aan de commissie te verstrekken. De toestemming is een noodzakelijk onderdeel van de procedure.

Na bestudering van de melding zal de beoordelingscommissie tot een oordeel komen of de uitvoering zorgvuldig was of niet. Dit oordeel geldt als een zwaarwegend advies voor het Openbaar Ministerie, dat beoordeelt of vervolging noodzakelijk is.

Beoordeling

De beoordelingsprocedure verschilt per categorie (LZA cat. 1 en LZA cat. 2/LP).
De precieze procedure is hier te vinden.

Publicatie

Nadat de beoordelingscommissie de melding van LZA of LP heeft onderzocht, geeft zij een oordeel. In het oordeel staat of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het oordeel wordt aan de arts gemeld. Ook worden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie ingelicht. Het oordeel wordt op deze website geplaatst. Alle gegevens worden geanonimiseerd geplaatst, niet herleidbaar naar baby, ouders of arts.

 

Verwacht: vanaf februari 2024 zal de Regeling gewijzigd en aangevuld worden.
De huidige Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen wordt gewijzigd en uitgebreid met levensbeëindiging bij kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar.

Levensbeëindiging bij kinderen in de leeftijd van 1-12 jaar

Het gaat om kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en waarbij palliatieve zorg niet volstaat. Het betreft kinderen van wie verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden en die een leven van ernstig en uitzichtloos lijden tegemoet gaan.
Voor uitgebreide informatie en ondersteuning over de Regeling voor 1-12 jarige kinderen: kijk op de site van het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg.

 

Voor regelgeving, informatie omtrent meldingen en publicaties: kijk op de site van de beoordelingscommissie LZA/LP